Program "Follow your dreams and Make a Change"

Celem programu jest wyrównywanie szans młodzieży z różnych środowisk. Dzięki programowi “Follow your dreams and Make a Change” pragniemy edukować młodzież tolerancyjną, otwartą i myślącą globalnie, ale również umożliwić im doświadczenie niesamowitej przygody. W dorosłym życiu naszymi wyborami kieruje nie tylko wiedza szkolna, ale też nasze doświadczenia. Poprzez nasz program młodzież będzie miała szansę zdobyć bagaż doświadczeń pozaszkolnych i umiejętności miękkich, która będzie im pomocna w dalszym rozwoju. Chcemy rozwijać w młodzieży kompetencje kluczowe takie jak: umiejętność podejmowania inicjatywy, zdolności organizacyjne, praca w grupie czy organizacja projektu, ale również empatia i świadomość, które to przydadzą im się w dorosłym życiu. Jednym z istotnych elementów programu jest również szkolenie w zakresie skutecznego poszukiwania pracy. Podczas półtora semestru udziału w programie uczestnicy budować będą swoje CV, które przedstawione komisji daje możliwości uczestnictwa w wyjeździe finansowanym w całości przez Fundację, dzięki któremu uczestnicy programu będą mieli szansę na uzupełnienie swojego CV unikalnym doświadczeniem.

 

ELEMENTY PROGRAMU

 1. Kursy/szkolenia/treningi (30%) – DLA SIEBIE

 2. Wolontariat, pomoc w swoim otoczeniu, inicjatywa na rzecz grupy (30%) – DLA INNYCH

 3. Aktywność w programie „Follow your dreams and Make a Change” (30%)

 4. Oceny szkolne i ocena opiekuna (10%)

I. DLA SIEBIE (TO CO UCZESTNIK ROBI DLA WŁASNEGO ROZWOJU)

Kompetencje : kompetencje techniczne oraz podejmowanie inicjatywy, wiara we własne możliwości, decyzyjność, zorientowanie na wynik, zarządzenie projektem, rzetelność;

 1. Kursy, szkolenia (np. kursy językowe, kursy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, kursy pływania, ratownika, kursy żeglarskie, kursy sportowe, trenerskie)

 2. Staże zawodowe, praca sezonowa

 3. Inicjatywy, które służą uczestnikowi i rozwijają jego zainteresowania

 4. Uczestnictwo w programach rozwojowych innych organizacji

II. DLA INNYCH; WOLONTARIATY, POMOC W SWOIM OTOCZENIU, INICJATYWA NA RZECZ GRUPY

Kompetencje: kompetencje techniczne oraz poczucie sprawczości, wiara we własne możliwości, działalność społeczna, praca w grupie, praca zespołowa, działalność w dużych organizacjach, wrażliwość i świadomość kulturowa;

 1. Wolontariaty lokalne: domy opieki, schroniska, zbiórki żywności

 2. Uczestnik podejmuje się wolontariatu dla jednej ze współpracujących

  organizacji pozarządowych (np. PAH, Amnesty International) i pracuje

  według zasad danej organizacji

 3. Działanie w swoim otoczeniu na rzecz osób potrzebujących pomocy, udział

  w projektach lokalnych

 4. Inicjatywy, które służą uczestnikowi oraz większej grupie. Mają charakter

  edukacyjny, poznawczy, pomocowy

 5. Przykładowe aktywności:

  • Zorganizowania spotkania, prelekcji, pokazu filmowego

  • Wspólne wyjście do muzeum, kina, teatru

  • Zorganizowanie zawodów sportowych

  • Zorganizowanie wyjazdu

 6. Uczestnik może przedstawić propozycję spotkania swojemu opiekunowi, w przypadku akceptacji pomysłu Fundacja Make a Change może pomóc organizacyjnie, np. nawiązanie przez Fundację kontaktu z interesującą dla Uczestników osobą i pomoc w organizacji spotkania

III. AKTYWNOŚĆ W PROGRAMIE „FOLLOW YOUR DREAMS AND MAKE A CHANGE”

Kompetencje: kompetencje techniczne oraz podejmowanie inicjatywy, wiara we własne możliwości, zdolności komunikacyjne, organizacja projektu, praca zespołowa, wrażliwość i świadomość kulturowa;

 1. Aktywne uczestnictwo w kursach organizowanych przez Fundację Make a Change

 2. Uczestnictwo w wolontariatach i akcjach organizacji współpracujących z Make a Change

 3. Prowadzenie projektu na platformie: https://zwolnienizteorii.pl/

 4. Wykazywanie się własną inicjatywą w zakresie programu

 5. Dla zeszłorocznych laureatów: zorganizowanie spotkania nt. Programu “Follow your dreams and Make a Change” w swojej placówce

 

 

IV. OCENY SZKOLNE I OCENA OPIEKUNA

1. Ocena danego uczestnika oparta na opinii jego Opiekuna i ocenach szkolnych

 

 

WYBÓR LAUREATÓW

 1. KOMISJA: Komisja składać się będzie z 3 reprezentantów Fundacji Make a Change i jednego konsultanta zewnętrznego

 2. Uczestnicy w pierwszym etapie zostaną wybrani na podstawie przesłanych CV, listów motywacyjnych oraz oceny opiekuna

 3. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną zaproszeni na rozmowę, w której wyłonieni zostaną laureaci

 

Laureaci:

Komisja wybierze 30 laureatów, którzy wezmą udział w naszych wyjazdach edukacyjnych

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Ukończone 15 lat i nie skończone 20 lat

 2. Osoba znajdująca się pieczy zastępczej lub programie wsparcia rodziny

 3. Pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na wyjazd zagraniczny

 4. Aktualny paszport lub paszport w trakcie wyrabiania

 5. Brak przeciwskazań medycznych do wyjazdu

 

Co do tej pory udało się osiągnąć naszym uczestnikom