top of page

Program "Follow your dreams and Make a Change"

Celem programu jest wyrównywanie szans młodzieży z różnych środowisk. Dzięki programowi “Follow your dreams and Make a Change” pragniemy edukować młodzież tolerancyjną, otwartą i myślącą globalnie, ale również umożliwić im doświadczenie niesamowitej przygody. W dorosłym życiu naszymi wyborami kieruje nie tylko wiedza szkolna, ale też nasze doświadczenia. Poprzez nasz program młodzież będzie miała szansę zdobyć bagaż doświadczeń pozaszkolnych i umiejętności miękkich, która będzie im pomocna w dalszym rozwoju. Chcemy rozwijać w młodzieży kompetencje kluczowe takie jak: umiejętność podejmowania inicjatywy, zdolności organizacyjne, praca w grupie czy organizacja projektu, ale również empatia i świadomość, które to przydadzą im się w dorosłym życiu. Podczas półtora semestru udziału w programie uczestnicy przygotowywać będą swój własny projekt społeczny, który przedstawione komisji daje możliwości uczestnictwa w wyjeździe finansowanym w całości przez Fundację, dzięki któremu uczestnicy programu będą mieli szansę na uzupełnienie swojego CV unikalnym doświadczeniem.

 

ELEMENTY PROGRAMU

 1. Kursy i warsztaty

 2. Własny projekt społeczny 

 3. Oceny szkolne i ocena mentora

I. DLA SIEBIE (TO CO UCZESTNIK ROBI DLA WŁASNEGO ROZWOJU)

Kompetencje : kompetencje techniczne oraz podejmowanie inicjatywy, wiara we własne możliwości, decyzyjność, zorientowanie na wynik, zarządzenie projektem, rzetelność;

 1. Szkolenia z zakresu autoprezentacji

 2. Warsztaty dotyczące komunikacji

 3. Szkolenie z osobowości

 4. Warsztaty z prowadzenia projektu

II. DLA INNYCH; WOLONTARIATY, POMOC W SWOIM OTOCZENIU, INICJATYWA NA RZECZ GRUPY

Kompetencje: kompetencje techniczne oraz poczucie sprawczości, wiara we własne możliwości, działalność społeczna, praca w grupie, praca zespołowa, działalność w dużych organizacjach, wrażliwość i świadomość kulturowa;

 1. Projekt społeczny przygotowany przed uczestnika z pomocą mentora z Fundacji Make a Change 

  1. Uczestnik waz z motorem przygotuje projekt w trakcie cotygodniowych spotkań​

  2. Mentor jest wsparciem dla Uczestnika, jednak to Uczestnik sam organizuje projekt na miejscu

  3. Po zakończeniu projektu wraz Mentor wspiera Uczestnika w przygotowaniu podsumowania projektu dla Komisji Konkursowej 

III. OCENY SZKOLNE I OCENA OPIEKUNA

1. Ocena danego uczestnika oparta na opinii jego Opiekuna i ocenach szkolnych oraz ocena Mentora

 

 

WYBÓR LAUREATÓW

 1. KOMISJA: Komisja składać się będzie z 3 reprezentantów Fundacji Make a Change i jednego konsultanta zewnętrznego

 2. Uczestnicy w pierwszym etapie zostaną wybrani na podstawie przesłanych Karta projektów oraz oceny mentora

 3. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną zaproszeni na rozmowę, w której wyłonieni zostaną laureaci

 

Laureaci:

Komisja wybierze laureatów*, którzy wezmą udział w naszych wyjazdach edukacyjnych**

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Ukończone 15 lat i nie skończone 20 lat w momencie zgłaszania do programu

 2. Osoba znajdująca się pieczy zastępczej lub programie wsparcia rodziny

 3. Pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na wyjazd zagraniczny

 4. Aktualny paszport lub paszport w trakcie wyrabiania

 5. Brak przeciwskazań medycznych do wyjazdu

* Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany liczby laureatów w przypadku zdarzeń losowych

** wyjazdy corocznie mogą różnić się od siebie, jednak najlepsze projekty wyróżniane są zawsze wyjazdem Africa Camp

 

Co do tej pory udało się osiągnąć naszym uczestnikom

bottom of page